Menu

Vedtægter

§1. Navn og formål
Klubbens navn er Boldklubben Fremad Amager.
Klubben er hjemmehørende i Københavns Kommune.
Klubben er stiftet den 10. juni 1910.
Klubbens formål er at dyrke boldspil samt at medvirke til andre sportslige og sociale fritidsaktiviteter.

§2. Klubdragt
Klubbens spilledragt består af en blå bluse, hvide bukser og blå strømper.
Klubbens udebanedragt kan have en anden farve.

§3. Organisation
1) Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
2) Boldklubben skal være tilknyttet Dansk Boldspil Union (DBU) og DBU København under Dansk Idræts Forbund (DIF).
3) Boldklubben Fremad Amager tegnes af formanden, kassereren og ét bestyrelsesmedlem i forening eller af fem bestyrelsesmedlemmer i forening.

§4. Medlemmer
1) Som medlemmer af klubben optages såvel drenge/mænd som piger/kvinder.
2) Der kan optages såvel aktive som passive medlemmer i klubben.
3) Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til Fremad Amagers administration beliggende Sundbyvestervej 60, 2300 København S.
4) Bestyrelsen kan udelukke et medlem, som ved sin opførsel eller handlinger skader boldklubbens virksomhed eller omdømme. Der gælder tilsvarende regel ved kontingentrestance.
5) Bliver et medlem udelukket, kan det ekskluderede medlem forlange udelukkelsen forelagt den førstkommende generalforsamling til prøvelse. Denne prøvelse har den pågældende – uden stemmeret, men med taleret – ret til at overvære.
6) En af bestyrelsen udpeget person holder medlemskartoteket ajourført løbende.

§5. Kontingent
1) Såvel aktive som passive medlemmer betaler kontingent forud, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Kontingent for aktive opkræves 2 gange om året, gældende for perioderne januar-juni og juli-december med seneste betalingsfrist den 31. januar og 31. juli. Passive betaler én gang om året med seneste betalingsfrist den 31. januar.
Ændringer i alle kontingentsatser er altid gældende fra den førstkommende kontingentbetalingsperiode. 2) Aktive spillere, der spiller for et selskab, der på klubbens vegne og/eller med klubbens licens driver kontraktfodbold, skal være medlemmer af klubben og er omfattet af klubbens vedtægter.
3) Er kontingentet ikke betalt inden sidste betalingsfrist, kan et medlem udelukkes fra træning og kamp samt formenes adgang til klubhuset og omklædningslokaler. Trænere/holdledere bliver løbende orienteret af bestyrelsen/administratoren i klubhuset om kontingentforhold, ligesom de er ansvarlige for, at de i nærværende paragraf anførte regler for udelukkelse overholdes.
4) Et medlem, som har betalt sin fulde restance, kan på ny optages som medlem.
5) Bestyrelsen er berettiget til, når særlige forhold foreligger, helt eller delvist at eftergive kontingentet eller aftale en afdragsordning med det enkelte medlem.
6) Forudbetalt kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse.
7) Ved kontingentrestance i forbindelse med udmelding, udleveres spillerlicens ikke, før restancen er betalt.
8) Bestyrelsen bemyndiges til, i løbet af året, at kunne hæve aktive såvel som passive kontingenter med maksimalt 15 % om året. Hvis kontingentet ændres, skal det varsles 2 måneder før den kontingentperiode, som ændringen gælder for, på klubbens hjemmeside. Foreslås kontingentstigning på generalforsamlingen, gælder de almindelige regler, § 7 stk. 2, f.

§6. Ordinær generalforsamling
1) Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. april og indkaldes med mindst 6 ugers varsel i medlemsblad, nyhedsbrev og/eller på klubbens hjemmeside. Dagsorden bekendtgøres ved samme lejlighed.
2) Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage, før generalforsamlingens afholdelse. Disse forslag skal, så vidt muligt, offentliggøres på hjemmesiden senest 7 dage inden generalforsamlingen.
3) Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer med undtagelse af § 21 stk. 1.
4) Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal bortset fra afgørelser jf. § 20 og § 21.
5) Der stemmes om punkterne a-g i § 7 stk. 2.
6) Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen har enhver senior, såvel aktiv som passiv, der har været medlem af klubben de sidste 3 måneder op til generalforsamlingen.
Ungdomsspillere fra 16-18 år har adgang til generalforsamlingen, men har ikke stemmeret.
Gyldigt medlemskort kan af bestyrelsen kræves forevist.
7) Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt givet til et andet stemmeberettiget medlem. Fuldmagten skal angive, hvilke forslag det omfatter, samt hvad den stemmeberettigede vil stemme ved hvert enkelt forslag. Et medlem kan på generalforsamlingen højst repræsentere 1 medlem ved skriftlig fuldmagt. Alle fuldmagter skal afleveres til dirigenten inden formandens beretning. Fuldmagter, som ikke er entydigt oplysende, dateret og underskrevet af det stemmeberettigede medlem, kan annulleres af dirigenten.
8) Skriftlig afstemning finder sted, når mindst 10 stemmeberettigede medlemmer eller dirigenten forlanger det.
9) Forslag, der ikke opnår stemmeflertal, eller hvor stemmetallene står lige, bortfalder.

§7. Dirigent og dagsorden
1) Generalforsamlingen vælger en dirigent, som leder mødet, og som påser, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet, samt at beslutningerne træffes i overensstemmelse med vedtægterne. Referatet af generalforsamlingen indføres inden syv dage i forhandlingsprotokollen, og referatet godkendes af klubbens formand og dirigenten ved underskrift i forhandlingsprotokollen. Referatet udsendes til medlemmerne via medlemsblad, nyhedsbrev og/eller på klubbens hjemmeside inden 14 dage efter generalforsamlingen.
2) Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:
a) Valg af dirigent
b) Bestyrelsens beretning
c) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
d) Fremlæggelse af budget til godkendelse
e) Indkomne forslag
f) Fastsættelse af kontingent
g) Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter og revisor som anført i § 9
h) Eventuelt, herunder orientering og debat vedr. klubbens samarbejdspartnere

§8. Valg på generalforsamlingen
På generalforsamlingen vælges i følgende rækkefølge:
a. Formand
b. Kasserer – Klubhuset
c. Sekretær – it/kommunikation
d. Salgs- og sponsoransvarlig
e. Seniorformand (20 – 80 år)
f. Ungdomsformand (13 – 19 år)
g. Børneformand (4 – 12 år)
h. Pige-/kvindeformand (4 – 80 år)
i. 2 suppleanter til bestyrelsen
Desuden:
j. 2 medlemmer af koordineringsudvalget i Fremad Amager Elite
k. Statsautoriseret eller registreret revisor

§9. Valgregler
1) Om de i § 8 nævnte valg gælder:
I ulige år vælges for en periode på 2 år:
• Formand
• Sekretær–it/kommunikation
• Seniorformand (20-80 år)
• Børne formand (4-12 år)
• Suppleant til bestyrelsen
• Statsautoriseret/registreret revisor
I lige år vælges for en periode på 2 år:
• Kasserer – Klubhuset
• Ungdomsformand (13-19 år)
• Salgs- og sponsoransvarlig
• Pige/Kvinde formand (4-80 år)
• Suppleant til bestyrelsen
Hvert år vælges for en periode på 1 år:
• 2 medlemmer af koordineringsudvalget i Fremad Amager Elite (de 2 medlemmer behøver ikke være medlem af klubben).
I bestyrelsen sidder yderligere ét medlem, forældrerepræsentanten, udnævnt if. § 11.
2) Valg i henhold til § 8 skal ske ved skriftlig afstemning, hvis der til de enkelte valg opstilles flere kandidater, end der skal vælges. Der kan kun stemmes på det antal kandidater, der skal vælges, og der kan kun afgives én stemme på hver kandidat.
3) Genvalg til alle poster kan finde sted.
4) Kun stemmeberettigede medlemmer, der er til stede på generalforsamlingen eller har givet skriftligt tilsagn om modtagelse af valg, kan vælges til de i § 8 nævnte hverv. Det skriftlige tilsagn skal afleveres til dirigenten inden generalforsamlingen starter.
5) Personer valgt under § 8 må ikke have tillidshverv i andre fodboldklubber

§10. Ekstraordinær generalforsamling
1) Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 30 stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsender krav herom til bestyrelsen med motiveret dagsorden. En af medlemmerne begæret ekstraordinær generalforsamling skal være afholdt senest 4 uger efter begæringens fremkomst.
2) Motiveret indvarsling af ekstraordinær generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel på klubbens hjemmeside samt i den lokale ugepresse.
3) Der kan kun behandles de på dagsordenen optagne punkter.
4) Regler jf. § 7, stk. 1 finder også anvendelse her.

§11. Ungdomsafdelingen
1) Den if. § 8 valgte ungdomsformand er ansvarlig for hele ungdomsafdelingen, herunder ansættelse af trænere, holdledere m.v. samt afdelingens egne budgetter og regnskaber, der skal godkendes af klubbens bestyrelse.
2) Der oprettes et Forældreudvalg, hvis formål er at varetage alle klubbens børn, unge og ungseniorers interesser. Udvalget vælger selv en repræsentant i sin midte, der dermed bliver talsmand for en periode på 1 år fra den førstkommende generalforsamling til næste ordinære generalforsamling. Udvalgets mødefrekvens og dagsorden, aftales af udvalget selv.
Hvert år i februar samles Forældreudvalget, hvor de udnævner det kommende års repræsentant, som indtræder i bestyrelsen den 1. april. Forældrerepræsentanten indgår som et ligeværdigt medlem af bestyrelsen og kan stemme i alle anliggender. Repræsentanten skal være medlem af klubben.

§12. Bestyrelsen
1) Bestyrelsen består af 9 medlemmer og varetager klubbens interesser og består af formand, kasserer, sekretær, salgs- og sponsoransvarlig, seniorformand, ungdomsformand, børneformand, pige-/kvindeformand samt forældrerepræsentanten (jvf. §11.2).
2) Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg, hvis opgave det er at varetage klubbens daglige forretninger under ansvar over for den øvrige bestyrelse. Udvalget består af formand, kasserer og yderligere ét medlem valgt af og blandt bestyrelsen og med titel af ”næstformand”.
Forretningsudvalgets opgave er begrænset til at behandle og afgøre sager af mindre vigtig karakter, hvis afgørelse ikke kan udsættes til næste bestyrelsesmøde. Afgørelser af sager, der medfører ekstraordinære udgifter for klubben på over 10.000 kr., kræver godkendelse af et flertal i bestyrelsen.
3) Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden.
4) Bestyrelsesmøder indkaldes så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
5) Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede.
6) Afgørelser ved bestyrelsesmøder afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
7) Ved evt. mandatnedlæggelse skal den suppleant, der er valgt på samme generalforsamling som pågældende, indtræde i bestyrelsen for den resterende valgperiode.
8) Såfremt et bestyrelsesmedlem på grund af sygdom eller andre årsager – bortset fra ordinær ferie – må antages at ville være fraværende i mere end 1 måned, kan suppleanten indkaldes og indtræde i bestyrelsen, indtil det fraværende bestyrelsesmedlem genindtræder i bestyrelsen.
9) Bestyrelsen er ansvarlig for driften af restauranten og kan søge bevilling hertil. Bestyrelsen kan kontraktansætte en bestyrer/forpagter for restauranten eller udlicitere driften af restauranten til en person eller et selskab.
10) Bestyrelsen har ansvaret for ansættelse af trænere, holdledere og materialforvaltere i seniorafdelingen.
11) Formanden har ret til at overvære alle møder inden for klubben.

§12 A
Hædersudvalget består af alle de medlemmer, der gennem klubbens beståen har modtaget en af følgende hædersbevisninger: Æres- eller Guldmedlem i Fremad Amager.
Hædersudvalgets opgave er at udpege og hædre de medlemmer og evt. øvrige personer, der i henhold til det af generalforsamlingen godkendte ”Regulativ for Hædersbestemmelser” har gjort sig fortjent til en særlig udmærkelse. Udvalget afholder mindst ét møde årligt inden kalenderårets udgang. På mødet skal medlemmerne med simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte vælge formand for det kommende år, og tillige udnævne modtagere til eventuelle hædersbevisninger. Udnævnelser til Æresmedlem kræver bestyrelsens godkendelse i hvert enkelt tilfælde. Klubbens bestyrelse administrerer og fører fortegnelse over alle, der har modtaget hædersbevisninger samt karakteren af disse. Bestyrelsen indberetter løbende de medlemmer for udvalget, der opfylder betingelserne for modtagelse af de respektive årsnåle.
Vilkår og betingelser m.v. i ”Hædersbestemmelserne” kan af ethvert stemmeberettiget klubmedlem indbringes for klubbens generalforsamling til beslutning, jf. reglerne i vedtægternes § 20.

§13. Økonomi og regnskab
1) Regnskabsåret er kalenderåret.
2) Det af bestyrelsen underskrevne og af revisorerne påtegnede regnskab skal mindst 8 dage forud for den ordinære generalforsamling være fremlagt i klubhuset til gennemsyn for medlemmerne, ligesom det udleveres til de tilstedeværende på generalforsamlingen.
3) Klubbens midler skal anbringes i et pengeinstitut. Bestyrelsen kan tillige anbringe midler i obligationer. Al anden anbringelse kræver generalforsamlingens godkendelse.
4) Udtræk på klubbens konti kan foretages af formanden eller kassereren, eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen kan dog meddele fuldmagt til den person, der er ansvarlig for den daglige administration, til at hæve på klubbens bankkonto.
5) Regnskab for ungdomsafdelingen og regnskaber for støtteforeninger m.v., der er etableret med forbindelse til Boldklubben, skal forelægges for Boldklubbens bestyrelse, der samtidig har fuld adgang til samtlige budgetter og regnskabsmæssige forhold.
Oprettelse af støtteforeninger og kommercielle aktiviteter i forbindelse med Boldklubben skal altid skriftligt godkendes af Boldklubbens bestyrelse.

§14. Revision
1) Den årlige revision udføres kritisk af den valgte eksterne revisor i god tid forud for den ordinære generalforsamling. Revisionen kan foretage så ofte, vedkommende måtte ønske det.
2) Den jf. § 8 pkt. k valgte person/firma fører revisionsprotokollen, der altid forelægges bestyrelsen i forbindelse med revision af årsregnskabet og herudover i løbet af året, hvis det skønnes, at særlige forhold, som er fremkommet under den løbende revision, bør komme til bestyrelsens kendskab.

§ 15. Information til medlemmerne
1) Det påhviler bestyrelsen at sørge for, at klubbens medlemmer jævnligt bliver informeret om nyheder, vigtige begivenheder og resultater i klubben.
2) Dette kan ske gennem udsendelse af et gratis medlemsblad til medlemmerne, gennem nyhedsbreve, på klubbens hjemmeside eller på andre måder, godkendt af bestyrelsen.
3) Bestyrelsen udpeger en redaktør af medlemsbladet/hjemmesiden.
4) Evt. annoncerettigheder kan ved skriftlig kontrakt overdrages til en person eller virksomhed med den begrænsning, at annoncemateriale højst må udgøre halvdelen af stofmængden.
5) Endelig påhviler det bestyrelsen at sørge for, at vigtige dokumenter, informationer og billeder af betydning for klubbens historie indsamles og opbevares på en måde så de er sikret for eftertiden.

§16. Klubbens bøger
Klubben skal føre medlemskartotek, dagligt regnskab samt referater af bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

§17. Deltagelse i kamp for andre klubber
1) Klubbens aktive medlemmer må ikke uden bestyrelsens tilladelse deltage i kamp for andre klubber eller sammenslutninger.
2) For så vidt angår spillere, der spiller for et selskab, der på klubbens vegne og med klubbens licens driver kontraktfodbold, kan tilladelse jf. stk. 1 gives af pågældende selskab.

§18. Kontraktfodbold
1) Klubbens licens kan ikke overdrages til 3. mand uden generalforsamlingens godkendelse.
2) Bestyrelsen er bemyndiget til at oprette et selskab i Fremad Amager regi under forudsætning af, at det kun er den indskudte kapital, der risikeres. Selskabets regnskab og budget fremlægges på førstkommende generalforsamling.
3) Klubbens bedste ungdomshold samt 2. senior kan indgå i selskabet, hvis bestyrelsen finder dette sportsligt og økonomisk berettiget.
4) Bestyrelsen er bemyndiget til at sælge andele i selskabet. De solgte andele må dog på intet tidspunkt overstige 49 % af stemmeretten. Salg udover 49 % skal godkendes på generalforsamlingen.

§19. Ophavsret
1) Boldklubben Fremad Amager ejer alle rettigheder til navn, logo og hjemmeside.
2) For alle, der vil benytte klubbens navn eller logo, uanset om det er i privat eller forretningsmæssig henseende, kræves der først en skriftlig ansøgning, og derefter en skriftlig godkendelse fra bestyrelsen, før navn eller logo kan benyttes. Overtrædelse kan medføre politianmeldelse eller civilt søgsmål.

§20. Vedtægtsændringer
Til ændring af boldklubbens vedtægter, bortset fra de i § 21 omhandlende forhold kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for. I modsat fald er forslaget bortfaldet.

§21. Opløsning
1) Klubbens opløsning kan kun vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og kun såfremt mindst 3/4 af disse stemmer for.
2) Er den i stk. 1 nævnte generalforsamling ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny, hvor der til klubbens opløsning kræves ovennævnte flertal, uden hensyn til de fremmødtes antal.
3) Klubbens midler tilfalder ved opløsning DBU København til anvendelse efter generalforsamlingens bestemmelse.

Nærværende vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 17. marts 2015

Live-score
Der er ingen livekampe på nuværende tidspunkt

Næste kampNordicBet LIGA • 1.Division

Ude mod
FC Fredericia
30. apr
Kl. 13.45
Monjasa Park
NordicBet LIGA - 1.Division

KampprogramNordicBet LIGA • 1.Division

Juli 2016

Vejle
1 - 1
livescore
Ude
Vejle Stadion

Fremad Amager

Fremad Amager
0 - 0
livescore
Hjemme
Sundby I P. Opvisn.

FC Fredericia
August 2016

FC Helsingør
2 - 0
livescore
Ude
Helsingør Stadion

Fremad Amager

Fremad Amager
1 - 1
livescore
Hjemme
Sundby I P. Opvisn.

Vendsyssel FF

HB Køge
1 - 1
livescore
Ude
Castus Park

Fremad Amager

Fremad Amager
5 - 0
livescore
Hjemme
Sundby I P. Opvisn.

Skive
September 2016

FC Roskilde
1 - 0
livescore
Ude
Roskilde Idrætspark

Fremad Amager

Fremad Amager
4 - 1
livescore
Hjemme
Sundby I P. Opvisn.

Hobro

Næstved
0 - 1
livescore
Ude
Euro Outlets Stadion Næstved

Fremad Amager

Nykøbing FC
1 - 1
livescore
Ude
Nykøbing. F idrætspark

Fremad Amager
Oktober 2016

Fremad Amager
1 - 3
livescore
Hjemme
Sundby I P. Opvisn.

AB

FC Helsingør
2 - 2
livescore
Ude
Helsingør Stadion

Fremad Amager

Fremad Amager
1 - 0
livescore
Hjemme
Sundby I P. Opvisn.

Nykøbing FC

Fremad Amager
3 - 0
livescore
Hjemme
Sundby I P. Opvisn.

Skive
November 2016

Vejle
4 - 0
livescore
Ude
Vejle Stadion

Fremad Amager

AB
1 - 2
livescore
Ude
Gladsaxe Stadion

Fremad Amager

Fremad Amager
1 - 3
livescore
Hjemme
Sundby I P. Opvisn.

FC Roskilde

Fremad Amager
5 - 0
livescore
Hjemme
Sundby I P. Opvisn.

Hobro

HB Køge
0 - 0
livescore
Ude
Castus Park

Fremad Amager
Marts 2017

Vendsyssel FF
0 - 0
livescore
Ude
Bredbånd Nord Arena

Fremad Amager

Fremad Amager
2 - 1
livescore
Hjemme
Sundby I P. Opvisn.

FC Fredericia

Næstved
1 - 1
livescore
Ude
Euro Outlets Stadion Næstved

Fremad Amager

Hobro
4 - 0
livescore
Ude
DS Arena

Fremad Amager
April 2017

Fremad Amager
1 - 2
livescore
Hjemme
Sundby I P. Opvisn.

FC Helsingør

Skive
4 - 1
livescore
Ude
Spar Nord Arena (Skive)

Fremad Amager

Fremad Amager
1 - 2
livescore
Hjemme
Sundby I P. Opvisn.

Vendsyssel FF

Fremad Amager
2 - 3
livescore
Hjemme
Sundby I P. Opvisn.

Vejle

FC Fredericia
30. apr
Kl. 13.45
Ude
Monjasa Park

Fremad Amager
Maj 2017

Fremad Amager
7. maj
Kl. 13.45
Hjemme
Sundby I P. Opvisn.

HB Køge

Fremad Amager
11. maj
Kl. 18.00
Hjemme
Sundby I P. Opvisn.

Næstved

FC Roskilde
14. maj
Kl. 13.45
Ude
Roskilde Idrætspark

Fremad Amager

Fremad Amager
21. maj
Kl. 13.45
Hjemme
Sundby I P. Opvisn.

AB

Nykøbing FC
27. maj
Kl. 15.00
Ude
Nykøbing. F idrætspark

Fremad Amager

StillingNordicBet LIGA • 1.Division

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Hobro 26 15 5 6 50
2 Skive 27 15 2 10 47
3 FC Helsingør 26 11 10 5 43
4 Vendsyssel FF 27 12 6 9 42
5 FC Roskilde 27 12 6 9 42
6 HB Køge 27 8 13 6 37
7 Vejle 27 9 8 10 35
8 FC Fredericia 27 9 8 10 35
9 Fremad Amager 27 8 9 10 33
10 Nykøbing FC 27 9 6 12 33
11 Næstved 27 7 6 14 27
12 AB 27 5 3 19 18
Klubbens kampe
April 2017
23.
søndag
09.00
Fremad Amager (1)
Spillet
Herrer
U11
U11 Drenge (06) 8M B Forår • Pulje 1
Kunst, Sundby Idrætspark
Bk Fix (1)
Kunst, Sundby Idrætspark
23.
søndag
10.15
Fremad Amager
Spillet
Herrer
U11
U11 Drenge (06) 8M C Forår • Pulje 1
Kunst, Sundby Idrætspark
Bk Fix
Kunst, Sundby Idrætspark
23.
søndag
11.00
AB Tårnby
0 - 14
Herrer
U14
U14 Drenge (03) 7M Forår • P1
Tårnby Stadion
Fremad Amager
Tårnby Stadion
23.
søndag
11.30
Fremad Amager (1)
Spillet
Herrer
U12
U12 Drenge (05) 8M A Forår • Pulje 1
Kunst, Sundby Idrætspark
Sundby Bk. (1)
Kunst, Sundby Idrætspark
23.
søndag
11.30
Fremad Amager (2)
Spillet
Herrer
U12
U12 Drenge (05) 8M A Forår • Pulje 3
Kunst, Sundby Idrætspark
GVI (2)
Kunst, Sundby Idrætspark
23.
søndag
12.30
Prespa
9 - 8
Herrer
Veteran
Veteran 1 7M Forår • P2
Kunst, Ryparken
Fremad Amager
Kunst, Ryparken
23.
søndag
12.30
B 1903 4
0 - 1
Herrer
U13
U13 Drenge 3 (04) 8M Forår • P3
B1903
Fremad Amager 3
B1903
23.
søndag
13.45
Fremad Amager
livescore
2 - 3
Herrer
Senior
NordicBet LIGA • 1.Division
Sundby I P. Opvisn.
Vejle
Sundby I P. Opvisn.
24.
mandag
18.30
AB Tårnby
Herrer
Grand Old Masters
Grand Old Masters 7M Forår 2017 • P1
Kunst, Vestamager Idrætsanlæg
Fremad Amager
Kunst, Vestamager Idrætsanlæg
24.
mandag
20.00
Fremad Amager
Herrer
Veteran
Veteran Øst • P1
Kunst, Sundby Idrætspark
Brønshøj BK
Kunst, Sundby Idrætspark
26.
onsdag
18.30
Fremad Amager (2)
Kvinder
Senior
Kvinde LP 2017/18 - Øst • Pulje 1
Sundby Idrætspark
Tårnby FF (KS)
Sundby Idrætspark
26.
onsdag
19.30
FB
Herrer
Senior
Herre Senior M 7M Forår • Mester
Kunst, Jens Jessens Vej
Fremad Amager
Kunst, Jens Jessens Vej
26.
onsdag
20.00
Fremad Amager
Herrer
Senior
Herre Senior 3 7M Forår • P5
Kunst, Sundby Idrætspark
B 1960
Kunst, Sundby Idrætspark
26.
onsdag
20.00
Fremad Amager
Herrer
Veteran
Veteran 1 7M Forår • P2
Kunst, Sundby Idrætspark
Rødovre 2
Kunst, Sundby Idrætspark
27.
torsdag
19.00
BSV/FC Holte
Herrer
U19
U19 Drenge Øst 1 Forår (98-99) • Øst 1
Vedbæk Stadion
Fremad Amager
Vedbæk Stadion
27.
torsdag
19.15
FB
Herrer
Masters
Masters 1 • P1
Kunst, Jens Jessens Vej
Fremad Amager
Kunst, Jens Jessens Vej
27.
torsdag
19.30
Sundby Bk. 3
Kvinder
Senior
Kvinde Senior 2 7M Forår • P2
Kunst, Sundby/Kløvermarken
Fremad Amager
Kunst, Sundby/Kløvermarken
28.
fredag
18.15
Fremad Amager 2
Herrer
Senior
Serie 1, P3 Forår • P3
Kunst, Sundby Idrætspark
B.1908 2
Kunst, Sundby Idrætspark
28.
fredag
18.30
CBS Sport 3
Herrer
Senior
Serie 4, P13/16 Forår • P16
Jens Jessens Vej
Fremad Amager 4
Jens Jessens Vej
28.
fredag
18.30
HIK 2
Herrer
U13
U13 Drenge 1 (04) 8M Forår • P1
Kunst, HIK
Fremad Amager 2
Kunst, HIK
29.
lørdag
09.00
Fremad Amager
Herrer
U11
U11 Drenge (06) 8M C Forår • Pulje 1
Kunst, Sundby Idrætspark
Fremad Amager
Kunst, Sundby Idrætspark
29.
lørdag
10.15
Fremad Amager 3
Herrer
U13
U13 Drenge 3 (04) 8M Forår • P3
Kunst, Sundby Idrætspark
FA 2000 3
Kunst, Sundby Idrætspark
29.
lørdag
10.15
Fremad Amager
Kvinder
U13
U13 Piger 2 (04) 8M Forår • P2
Kunst, Sundby Idrætspark
B 93 4
Kunst, Sundby Idrætspark
29.
lørdag
10.30
AB Tårnby
Herrer
Supermasters
Super Masters 1 • P1
Tårnby Stadion
Fremad Amager
Tårnby Stadion
29.
lørdag
12.00
AB Tårnby
Herrer
U13
U13 Drenge Øst 2 8M (04) • Pulje 1
Tårnby Stadion
Fremad Amager
Tårnby Stadion
29.
lørdag
13.00
Vanløse (2)
Herrer
U12
U12 Drenge (05) 8M A Forår • Pulje 3
Vanløse I P
Fremad Amager (2)
Vanløse I P
29.
lørdag
14.30
Vanløse (3)
Herrer
U11
U11 Drenge (06) 8M B Forår • Pulje 1
Vanløse I P
Fremad Amager (1)
Vanløse I P
29.
lørdag
15.00
CBS Sport
Herrer
Senior
Herre Senior 4 7M Forår • P6
Jens Jessens Vej
Fremad Amager 2
Jens Jessens Vej
29.
lørdag
16.00
Fremad Amager
Kvinder
U16
U16 Piger 1 (01-02) 7M Forår • P1
Kunst, Sundby Idrætspark
Dragør BK
Kunst, Sundby Idrætspark
30.
søndag
09.00
Fremad Amager
Herrer
U12
U12 Drenge (05) 8M B Forår • Pulje 1
Kunst, Sundby Idrætspark
Sundby Bk.
Kunst, Sundby Idrætspark
30.
søndag
09.00
Fremad Amager
Herrer
U12
U12 Drenge (05) 8M C Forår • Pulje 1
Kunst, Sundby Idrætspark
Sundby Bk.
Kunst, Sundby Idrætspark
30.
søndag
10.00
Sundby 3
Herrer
U13
U13 Drenge 4 (04) 8M Forår • P4
Sundby/Kløvermarken
Fremad Amager 4
Sundby/Kløvermarken
30.
søndag
10.00
Sundby Bk. (2)
Herrer
U10
U10 Drenge (07) 5M B Forår • Pulje 3
Røllikevej
Fremad Amager (2)
Røllikevej
30.
søndag
10.00
AB Tårnby
Herrer
U9
U9 Drenge (08) 5M B Forår • Pulje 1
Kunst, Genforeningspladsen
Fremad Amager
Kunst, Genforeningspladsen
30.
søndag
10.00
AB Tårnby
Herrer
U9
U9 Drenge (08) 5M C Forår • Pulje 1
Kunst, Genforeningspladsen
Fremad Amager
Kunst, Genforeningspladsen
30.
søndag
10.00
KB (1)
Herrer
U8
U8 Drenge (09) 5M A Forår • Pulje 1
KB. Pile Alle
Fremad Amager
KB. Pile Alle
30.
søndag
10.00
AB Tårnby (1)
Herrer
U8
U8 Drenge (09) 5M B Forår • Pulje 1
Tårnby Stadion
Bk. Fremad Amager
Tårnby Stadion
30.
søndag
10.00
AB Tårnby (1)
Herrer
U8
U8 Drenge (09) 5M C Forår • Pulje 1
Tårnby Stadion
Fremad Amager
Tårnby Stadion
30.
søndag
10.00
AB Tårnby (1)
Herrer
U7
U7 Drenge (10) 3M Forår • Pulje 1
Valby IP, tribunen
Fremad Amager (1)
Valby IP, tribunen
30.
søndag
10.15
Fremad Amager
Herrer
U14
U14 Drenge 2 (03) Forår • P2
Kunst, Sundby Idrætspark
Skjold
Kunst, Sundby Idrætspark
30.
søndag
10.40
Valby (1)
Herrer
U7
U7 Drenge (10) 3M Forår • Pulje 1
Valby IP, tribunen
Fremad Amager (1)
Valby IP, tribunen
30.
søndag
10.50
Vanløse (3)
Herrer
U10
U10 Drenge (07) 5M B Forår • Pulje 3
Røllikevej
Fremad Amager (2)
Røllikevej
30.
søndag
10.50
Valby
Herrer
U9
U9 Drenge (08) 5M B Forår • Pulje 1
Kunst, Genforeningspladsen
Fremad Amager
Kunst, Genforeningspladsen
30.
søndag
10.50
Valby (1)
Herrer
U9
U9 Drenge (08) 5M C Forår • Pulje 1
Kunst, Genforeningspladsen
Fremad Amager
Kunst, Genforeningspladsen
30.
søndag
10.50
B 1903
Herrer
U8
U8 Drenge (09) 5M A Forår • Pulje 1
KB. Pile Alle
Fremad Amager
KB. Pile Alle
30.
søndag
10.50
Valby (1)
Herrer
U8
U8 Drenge (09) 5M B Forår • Pulje 1
Tårnby Stadion
Bk. Fremad Amager
Tårnby Stadion
30.
søndag
10.50
Valby
Herrer
U8
U8 Drenge (09) 5M C Forår • Pulje 1
Tårnby Stadion
Fremad Amager
Tårnby Stadion
30.
søndag
11.15
Dragør Bk.
Herrer
U12
U12 Drenge (05) 8M A Forår • Pulje 1
Dragør Bk
Fremad Amager (1)
Dragør Bk
30.
søndag
11.20
Bk. Union
Herrer
U7
U7 Drenge (10) 3M Forår • Pulje 1
Valby IP, tribunen
Fremad Amager (1)
Valby IP, tribunen
30.
søndag
11.40
Østerbro IF (2)
Herrer
U10
U10 Drenge (07) 5M B Forår • Pulje 3
Røllikevej
Fremad Amager (2)
Røllikevej
30.
søndag
11.40
Bk. Union
Herrer
U9
U9 Drenge (08) 5M B Forår • Pulje 1
Kunst, Genforeningspladsen
Fremad Amager
Kunst, Genforeningspladsen
30.
søndag
11.40
Bk. Union
Herrer
U9
U9 Drenge (08) 5M C Forår • Pulje 1
Kunst, Genforeningspladsen
Fremad Amager
Kunst, Genforeningspladsen
30.
søndag
11.40
Østerbro IF
Herrer
U8
U8 Drenge (09) 5M A Forår • Pulje 1
KB. Pile Alle
Fremad Amager
KB. Pile Alle
30.
søndag
11.40
Vanløse (1)
Herrer
U8
U8 Drenge (09) 5M B Forår • Pulje 1
Tårnby Stadion
Bk. Fremad Amager
Tårnby Stadion
30.
søndag
11.40
BK Union
Herrer
U8
U8 Drenge (09) 5M C Forår • Pulje 1
Tårnby Stadion
Fremad Amager
Tårnby Stadion
30.
søndag
11.45
Fremad Amager
Herrer
U17
U17 Drenge M (00-01) Forår • Mester
Kunst, Sundby Idrætspark
Vanløse 2
Kunst, Sundby Idrætspark
30.
søndag
12.30
AB Tårnby (2)
Herrer
U7
U7 Drenge (10) 3M Forår • Pulje 4
Valby IP, tribunen
Fremad Amager (2)
Valby IP, tribunen
30.
søndag
13.00
AB Tårnby (1)
Herrer
U10
U10 Drenge (07) 5M A Forår • Pulje 1
Vestamager Idrætsanlæg
Fremad Amager
Vestamager Idrætsanlæg
30.
søndag
13.00
AB Tårnby
Herrer
U10
U10 Drenge (07) 5M B Forår • Pulje 1
Tårnby Stadion
Fremad Amager (1)
Tårnby Stadion
30.
søndag
13.00
AB Tårnby (1)
Herrer
U10
U10 Drenge (07) 5M C Forår • Pulje 1
Tårnby Stadion
Fremad Amager
Tårnby Stadion
30.
søndag
13.00
AB Tårnby
Herrer
U9
U9 Drenge (08) 5M A Forår • Pulje 1
Kunst, Genforeningspladsen
Fremad Amager
Kunst, Genforeningspladsen
30.
søndag
13.10
Valby (2)
Herrer
U7
U7 Drenge (10) 3M Forår • Pulje 4
Valby IP, tribunen
Fremad Amager (2)
Valby IP, tribunen
30.
søndag
13.45
FC Fredericia
Herrer
Senior
NordicBet LIGA • 1.Division
Monjasa Park
Fremad Amager
Monjasa Park
30.
søndag
13.50
Valby (1)
Herrer
U10
U10 Drenge (07) 5M B Forår • Pulje 1
Tårnby Stadion
Fremad Amager (1)
Tårnby Stadion
30.
søndag
13.50
Valby
Herrer
U10
U10 Drenge (07) 5M C Forår • Pulje 1
Tårnby Stadion
Fremad Amager
Tårnby Stadion
30.
søndag
13.50
FA 2000 (4)
Herrer
U7
U7 Drenge (10) 3M Forår • Pulje 4
Valby IP, tribunen
Fremad Amager (2)
Valby IP, tribunen
30.
søndag
14.40
Bk. Union
Herrer
U10
U10 Drenge (07) 5M B Forår • Pulje 1
Tårnby Stadion
Fremad Amager (1)
Tårnby Stadion
30.
søndag
14.40
Bk. Union
Herrer
U10
U10 Drenge (07) 5M C Forår • Pulje 1
Tårnby Stadion
Fremad Amager
Tårnby Stadion
30.
søndag
14.40
Bk. Union
Herrer
U9
U9 Drenge (08) 5M A Forår • Pulje 1
Kunst, Genforeningspladsen
Fremad Amager
Kunst, Genforeningspladsen