Menu

Indkaldelse til generalforsamling

image
Martin Timm Holmstav
18. juli 2020 kl. 09:38
Boldklubben Fremad Amagers årlige generalforsamling for 2019 afholdes i klubhuset Sundbyvester 60, 2300 København S tirsdag den 25. august 2020 klokken 18.30.

Klubben vil være vært for en bid mad fra klokken 17.00-18.00, men husk at dine drikkevarer er for egen regning. Det er nødvendigt at sig til spisning på klubbens mail:  Info@Fremad-Amager.dk, senest den 10. august 2020.

Husk at unge over 16 år SAMT forældre til børn under 16 år NU har både adgang og stemmeret til generalforsamlingen.

Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget til godkendelse
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter og revisor som anført i § 9
 8. Eventuelt, herunder orientering og debat vedr. klubbens samarbejdspartnere

Følgende er på valg

 • Kasserer – Klubhuset Brian Jeppe                         
 • Ungdomsformand (13-19 år) Bettina Eide Holm                Stoppet
 • Salgs- og sponsoransvarlig Steen Hansen                      
 • Pige/Kvinde formand (4-80 år) Poul Bisgaard
 • Suppleant til bestyrelsen Ingen ønskede at stille op i 2018

Vel mødt

PBV/Leon Bløndal

 • 6. Ordinær generalforsamling

1) Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. april og indkaldes med mindst 6 ugers varsel i medlemsblad, nyhedsbrev og/eller på klubbens hjemmeside. Dagsorden bekendtgøres ved samme lejlighed.

2) Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage, før generalforsamlingens afholdelse. Disse forslag skal, så vidt muligt, offentliggøres på hjemmesiden senest 7 dage inden generalforsamlingen.

3) Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer med undtagelse af § 21 stk. 1.

4) Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal bortset fra afgørelser jf. § 20 og § 21.

5) Der stemmes om punkterne a-h i § 7 stk. 2.

6) Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem over 16 år, såvel aktiv som passiv, der har været medlem af klubben de sidste 3 måneder op til generalforsamlingen.

Forældre til medlemmer under 16 år, kan deltage og stemme på generalforsamlingen. Forældre til medlemmer under 16 år har kun én stemme pr. husstand, uanset hvor mange børn i husstanden der er medlem af foreningen.

Er forælderen selv aktivt eller passivt medlem af Fremad Amager, har personen i alt 2 stemmer.