Menu

Ordinær generalforsamling

image
Leon Bløndal
23. august 2020 kl. 02:28
Boldklubben Fremad Amagers årlige generalforsamling for 2019 afholdes i klubhuset Sundbyvester 60, 2300 København S tirsdag den 25. august 2020 klokken 18.30.

For dem der har tilmeldt sig tidligere, er klubben vært for en bid mad fra klokken 17.00-18.00, men husk at dine drikkevarer er for egen regning.

Fra klokken 17.00-18.00 vil der være "Fodboldtalks med Martin Vingaard", se mere info i særskilt opslag.

Husk at unge over 16 år SAMT forældre til børn under 16 år NU har både adgang og stemmeret til generalforsamlingen

Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget til godkendelse
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter og revisor som anført i § 9
 8. Eventuelt, herunder orientering og debat vedr. klubbens samarbejdspartnere

Forslag

Forslag fra bestyrelsen vedr. §9 stk. 1

Motivation:

Vi har i en årrække forsøgt os med funktionsopdelte bestyrelsesposter, så man kunne sikre de rigtige bestyrelsesmedlemmer i forhold til de funktioner de skulle varetage.

Men det har vist sig svært/umuligt at få besat de forskellige bestyrelsesposter i henhold til funktionen, så derfor foreslår Bestyrelsen at gå tilbage til den gamle model med at vælge generelle bestyrelsesmedlemmer, som på førstkommende bestyrelsesmøde konstituerer sig selv, i henhold til de ønskede funktioner/opgaver.

Valg til Bestyrelsen

Følgende er på valg

 • Kasserer – Klubhuset - Brian Jeppe -Ønsker ikke genvalg
 • Ungdomsformand - Kenneth Machon -Modtager genvalg
 • Salgs/sponsoransvarlig - Steen Hansen -Ønsker ikke genvalg
 • Pige/Kvinde formand -Poul Bisgaard - Modtager genvalg
 • Suppleant til bestyrelsen Ingen ønskede at stille op i 2018

Vel mødt

PBV/Leon Bløndal

 • 6. Ordinær generalforsamling

1) Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. april og indkaldes med mindst 6 ugers varsel i medlemsblad, nyhedsbrev og/eller på klubbens hjemmeside. Dagsorden bekendtgøres ved samme lejlighed.

2) Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage, før generalforsamlingens afholdelse. Disse forslag skal, så vidt muligt, offentliggøres på hjemmesiden senest 7 dage inden generalforsamlingen.

3) Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer med undtagelse af § 21 stk. 1.

4) Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal bortset fra afgørelser jf. § 20 og § 21.

5) Der stemmes om punkterne a-h i § 7 stk. 2.

6) Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem over 16 år, såvel aktiv som passiv, der har været medlem af klubben de sidste 3 måneder op til generalforsamlingen.

Forældre til medlemmer under 16 år, kan deltage og stemme på generalforsamlingen. Forældre til medlemmer under 16 år har kun én stemme pr. husstand, uanset hvor mange børn i husstanden der er medlem af foreningen.

Er forælderen selv aktivt eller passivt medlem af Fremad Amager, har personen i alt 2 stemmer.