Menu

Årets årlige generalforsamling for 2018 afholdes tirsdag den 26. marts 2019 klokken 18.30

image Husk at unge over 16 år SAMT forældre NU har stemmeret til generalforsamlingen
10. januar 2019 kl. 22:07

Årets årlige generalforsamling for 2018 afholdes tirsdag den 26. marts 2019 klokken 18.30

 

Klubben vil være vært for en bid mad fra klokken 17.00-18.00, men husk at dine drikkevarer er for egen regning 

Tilmelding til spisning nødvendig på klubbens mail:  Info@Fremad-Amager.dk

 

Husk at unge over 16 år SAMT forældre til børn under 16 år NU har både adgang og stemmeret til generalforsamlingen

 

Dagsorden for generalforsamlingen er følgende:

Valg af dirigent

Bestyrelsens beretning

Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

Fremlæggelse af budget til godkendelse

 

Indkomne forslag

  • At koordineringsudvalget nedlægges
  • Talentchefen i Fremad Amager Elite indtræder som observatør i bestyrelsen 

 

Fastsættelse af kontingent

  • Forslag: Kontingentet forhøjes, for at give økonomi til en ny børneleder/koordinator

 

Valg af bestyrelse, bestyrelses suppleanter og revisor som anført i § 8 og 9

 

Eventuelt, herunder orientering og debat vedr. klubbens samarbejdspartnere

  

Valg på generalforsamlingen

På generalforsamlingen er følgende på valg:

                                                                          

                     Formand                      Erik Truelsen           Modtager genvalg                             

                     Sekretær                      Leon Bløndal           Modtager genvalg                    

                     Seniorformand           Michael Flindt          Modtager genvalg                     

                     Børneformand            Kenneth Machon    Modtager genvalg                  

                     Suppleant 2 år             Ikke besat pt.          Bestyrelsen foreslår Miroslav Ostojic                      

                     Suppleant 1 år             Ikke besat pt.              

                     2 medlemmer af koordineringsudvalget i Fremad Amager Elite     (foreslået nedlagt)        

                     Statsautoriseret eller registreret revisor      Bestyrelsen foreslår Gutfelt & Partnere                                               

 

Vel mødt

PBV/Leon Bløndal

 

  • 6. Ordinær generalforsamling

1) Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. april og indkaldes med mindst 6 ugers varsel i medlemsblad, nyhedsbrev og/eller på klubbens hjemmeside. Dagsorden bekendtgøres ved samme lejlighed.

2) Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage, før generalforsamlingens afholdelse. Disse forslag skal, så vidt muligt, offentliggøres på hjemmesiden senest 7 dage inden generalforsamlingen.

3) Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer med undtagelse af § 21 stk. 1.

4) Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal bortset fra afgørelser jf. § 20 og § 21.

5) Der stemmes om punkterne a-g i § 7 stk. 2.

6) Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem over 16 år, såvel aktiv som passiv, der har været medlem af klubben de sidste 3 måneder op til generalforsamlingen.

Forældre til medlemmer under 16 år, kan deltage og stemme på generalforsamlingen. Forældre til medlemmer under 16 år har kun én stemme pr. husstand, uanset hvor mange børn i husstanden der er medlem af foreningen. Er forælderen selv aktivt eller passivt medlem af Fremad Amager, har personen i alt 2 stemmer.
Gyldigt medlemskort kan af bestyrelsen kræves forevist.

7) Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt givet til et andet stemmeberettiget medlem. Fuldmagten skal angive, hvilke forslag det omfatter, samt hvad den stemmeberettigede vil stemme ved hvert enkelt forslag. Et medlem kan på generalforsamlingen højst repræsentere 1 medlem ved skriftlig fuldmagt. Alle fuldmagter skal afleveres til dirigenten inden formandens beretning. Fuldmagter, som ikke er entydigt oplysende, dateret og underskrevet af det stemmeberettigede medlem, kan annulleres af dirigenten.

8) Skriftlig afstemning finder sted, når mindst 10 stemmeberettigede medlemmer eller dirigenten forlanger det.

9) Forslag, der ikke opnår stemmeflertal, eller hvor stemmetallene står lige, bortfalder.