Menu

Årets årlige generalforsamling for 2018 afholdes tirsdag den 26. marts 2019 klokken 18.30

image Husk at klubben giver et måltid mad inden generalforsamlingen :-)
10. januar 2019 kl. 22:07

Årets årlige generalforsamling for 2018 afholdes tirsdag den 26. marts 2019 klokken 18.30

 

Klubben vil være vært for en bid mad fra klokken 17.00-18.00, men husk at dine drikkevarer er for egen regning 

Tilmelding til spisning nødvendig på klubbens mail:  Info@Fremad-Amager.dk

 

Dagsorden for generalforsamlingen er følgende

Valg af dirigent

Bestyrelsens beretning

Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

Fremlæggelse af budget til godkendelse

Indkomne forslag

  • ?

 

Fastsættelse af kontingent

Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter og revisor som anført i § 8 og 9

Eventuelt, herunder orientering og debat vedr. klubbens samarbejdspartnere

  

Valg på generalforsamlingen

På generalforsamlingen er følgende på valg:

                                                                          

                     Formand                      Erik Truelsen                                        

                     Sekretær                     Leon Bløndal               

                     Seniorformand             Michael Flindt               

                     Børneformand              Kenneth Machon           

                     Suppleant                    Ikke besat pt.                               

                     Suppleant                    Ikke besat pt.              

                     2 medlemmer af koordineringsudvalget i Fremad Amager Elite             

                     Statsautoriseret eller registreret revisor                                                     

 

Vel mødt

PBV/Leon Bløndal

 

  • 6. Ordinær generalforsamling

1) Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. april og indkaldes med mindst 6 ugers varsel i medlemsblad, nyhedsbrev og/eller på klubbens hjemmeside. Dagsorden bekendtgøres ved samme lejlighed.

2) Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage, før generalforsamlingens afholdelse. Disse forslag skal, så vidt muligt, offentliggøres på hjemmesiden senest 7 dage inden generalforsamlingen.

3) Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer med undtagelse af § 21 stk. 1.

4) Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal bortset fra afgørelser jf. § 20 og § 21.

5) Der stemmes om punkterne a-g i § 7 stk. 2.

6) Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen har enhver senior, såvel aktiv som passiv, der har været medlem af klubben de sidste 3 måneder op til generalforsamlingen.

Ungdomsspillere fra 16-18 år har adgang til generalforsamlingen, men har ikke stemmeret.

Gyldigt medlemskort kan af bestyrelsen kræves forevist.

7) Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt givet til et andet stemmeberettiget medlem. Fuldmagten skal angive, hvilke forslag det omfatter, samt hvad den stemmeberettigede vil stemme ved hvert enkelt forslag. Et medlem kan på generalforsamlingen højst repræsentere 1 medlem ved skriftlig fuldmagt. Alle fuldmagter skal afleveres til dirigenten inden formandens beretning. Fuldmagter, som ikke er entydigt oplysende, dateret og underskrevet af det stemmeberettigede medlem, kan annulleres af dirigenten.

8) Skriftlig afstemning finder sted, når mindst 10 stemmeberettigede medlemmer eller dirigenten forlanger det.

9) Forslag, der ikke opnår stemmeflertal, eller hvor stemmetallene står lige, bortfalder.